การรับจ้างผลิต (OEM)

นอกจากการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกให้ดำเนินการผลิตสินค้าให้แล้วนั้น บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและให้คำแนะนำการออกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าภายนอกภายใต้ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ลูกค้ากำหนด

ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจดแจ้งเลขสารบบอาหาร หรือ เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์อาหารต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินการให้กับลูกค้าแบบครบวงจร

โดยผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเลขสารบบกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้ ตามสูตรและตราสินค้าใด หากมีความประสงค์จะผลิตเพิ่มในครั้งต่อไปตามเลขสารบบอาหารเดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องมีสูตรการผลิตและตราสินค้าเหมือนเดิมทุกครั้ง ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่สามารถนำสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่เคยขอจดแจ้งเลขสารบบไว้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ตราสินค้าใด ไปทำการผลิตที่โรงงานอื่นภายใต้เลขสารบบและตราสินค้าเดิมได้ เนื่องจากเลขสารบบอาหารจะประกอบไปด้วยเลขข้อมูลสถานที่ประกอบการที่เป็นโรงงานสำหรับผลิตสินค้า