โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. ครอบครัวจันทร์จุฑามาศ
1.1 บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด 207,802,200 46.18
1.2 นายนวพล จันทร์จุฑามาศ 116,666,400 25.93
1.3 นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ 91,134,800 20.25
2. ทรัสต์เพื่อกิจการร่วมทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs 18,900,000 4.20
3. ครอบครัวตั้งตรงศักดิ์ 6,315,600 1.40
4. ครอบครัวส่งพรประเสริฐ 4,200,000 0.93
5. บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3,000,000 0.67
6. อื่นๆ 1,981,000 0.44
รวม 450,000,000 100.00