โนวา ออร์แกนิคฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนสายด่วน 1668 กรมการแพทย์

12 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 กรมการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน Frontline Call Center สายด่วน 1668 ในการจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564 ภารกิจจิตอาสาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ช่วยให้ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการบริการและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที