EN TH

Quality and Healthy Life With High Quality Products

The Empowered Life with High Quality Products

Quality and Healthy Life With High Quality Products

The Empowered Life with High Quality Products

About us

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตราโดนัทท์ (DONUTT BRAND)

บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยโรงงานผลิตของเรา มีระบบคุณภาพในการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงได้รับการรับรอง HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

ในปี 2559 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตไปยังโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรางวัลมากมาย บริษัท โนวาออร์แกนิค จำกัด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าขายดีใน Watson ประจำปี 2558 และ 2559, รางวัลสินค้ายอดเยี่ยมในหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจาก 1577 Home shopping และได้รับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ ด้านเศรษฐกิจในโครงการ 7 Innovation 2558 จาก CP ALL

Vision

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนและสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Mission

พันธกิจ
  • เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
  • สินค้าหลากหลาย คุณภาพสูง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ
  • ลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ผ่านการให้บริการที่สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดี
  • ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร ให้พนักงานเป็นคนดี มีศักยภาพและความผูกพัน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ค่านิยม
S
Service-minded
ใส่ใจบริการ
E
Empowerment
ทำงานสร้างพลัง
R
Resilience
เพิ่มกำลังยืดหยุ่น
V
Value
สำนึกคุณค่า
I
Integration
เสริมบูรณาการ
C
Commitment
ประสานพันธสัญญา
E
Excellence
มุ่งหาความเป็นเลิศ

Our brand

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทถือเป็นหลักปฏิบัติใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของบริษัท ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ