วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นปี

พ.ศ. 2556

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชีย ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจและแบรนด์

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

อ่านเพิ่มเติม

แบรนด์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อ่านเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

รายได้รวม
Q3'2566
144.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
Q3'2566
-21.61 ล้านบาท

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

17 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

นวัตกรรม

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนในด้านการวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรจากทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยและช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทข่าวสารล่าสุดของทางบริษัท
ดูเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทถือหลักการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

พร้อมเปิดโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต พร้อมผลักดันศักยภาพของพนักงานทุกคนเพื่อบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพกับเรา

อ่านเพิ่มเติม