เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ปี 2565

เอกสารย้อนหลัง

ปี 2565
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด