เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

ปี 2566

เอกสารย้อนหลัง

ปี 2566
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด