การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 เเบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ดาวน์โหลด