ไตรมาส 1

ม.ค - มี.ค

ไตรมาส 2

เม.ย - มิ.ย
เมษายน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี

ไตรมาส 3

ก.ค - ก.ย

ไตรมาส 4

ต.ค - ธ.ค
ธันวาคม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ กิจกรรม
26 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
23 ธันวาคม 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
27 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565