ไตรมาส 1

ม.ค - มี.ค

ไตรมาส 2

เม.ย - มิ.ย
เมษายน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี

ไตรมาส 3

ก.ค - ก.ย

ไตรมาส 4

ต.ค - ธ.ค

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ กิจกรรม
27 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565