โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2565 ประเภท : XM

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด 207,802,200 34.63
2. นาย นวพล จันทร์จุฑามาศ 116,666,400 19.44
3. นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ 91,134,800 15.19
4. ทรัสต์เพื่อกิจการร่วมทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) 18,900,000 3.15
5. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 10,900,000 1.82
6. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 6,892,300 1.15
7. นาย นฤพนธ์ พุทธิมา 4,000,000 0.67
8. นาง ศุทธินี ตั้งตรงศักดิ์ 3,500,000 0.58
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,052,859 0.51
10. นาย ธรรมรัตน์ จันทร์นวล 3,000,000 0.50
11. บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3,000,000 0.50
อื่นๆ 131,151,441 21.86
รวม 600,000,000 100.00