คณะกรรมการตรวจสอบ

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรพิเศษและอบรม
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • 2563 - 2563 รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
  • 2560 - 2562 กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
  • 2557 - 2561 ผู้อำนวยการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ