รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
นายนวพล จันทร์จุฑามาศ
นายนวพล จันทร์จุฑามาศ
กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางยุพิน  จันทร์จุฑามาศ
นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ
กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
นายอำนวย กาจีนะ
นายอำนวย กาจีนะ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์
นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์
กรรมการบริษัท