คณะกรรมการบริษัท

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขา International Law มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรพิเศษและอบรม
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Risk Management for Corporate Leader (RCL 11/2561), IOD
  • Role of the Chairman Program (RCP 42/2561), IOD
  • Board Matters and Trends (BMT 8/2562), IOD
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - 2563 กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - 2562 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย