คณะกรรมการบริษัท

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

กรรมการบริษัท
นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • Exchange Student at Guangxi University for Nationalities, China.
หลักสูตรอบรมพิเศษ
 • Certificate Programs at The Sydney Business and Travel Academy and The Sydney English Language Academy, Australia.
 • CSP 190/2562 by IOD
 • BRP 36/2564 by IOD
 • CRP 30/2564 by IOD
 • EMT 49/2564 by IOD
 • Accounting Secrets for SME Owners be SET
 • PDPA Act. By ASM Training Co., Ltd.
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2565 เลขานุการบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)