คณะกรรมการบริหาร

นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
นายยุทธนา แต่ปางทอง
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรอบรมพิเศษ
  • DAP 120/2015 by IOD
  • DCP 233/2017 by IOD
  • RCL 9/2017 by IOD
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)