ผู้บริหาร

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายนวพล จันทร์จุฑามาศ
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรพิเศษและอบรม
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 242/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2552 - 2559 กรรมการ บริษัท โนวา โบทานิค จำกัด