ผู้บริหาร

นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางยุพิน  จันทร์จุฑามาศ
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรพิเศษและอบรม
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 242/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวาออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - 2565 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวาออร์แกนิค จำกัด (มหาชน))
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2552 - 2559 กรรมการ บริษัท โนวา โบทานิค จำกัด