ผู้บริหาร

นางสาวยุพา ลิ้มวรรณดี

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด
นางสาวยุพา  ลิ้มวรรณดี
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขา BBA (Public Relations) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด / ผู้จัดการแผนกขายออนไลน์ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)