คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรพิเศษและอบรม
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014 และ 190/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)