กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ผู้สูงอายุบ้านบางแค

18 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561