กิจกรรมบริจาคเงิน และผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจาก โควิด-19 ให้แก่ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ชุมชนรื่นฤดี และชุมชนปางช้างเพนียด

15 เมษายน 2563

กิจกรรมบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2563 - 27 พฤษภาคม 2563