22 พฤศจิกายน 2565

แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)

14 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

14 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

17 ตุลาคม 2565

แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข)

03 ตุลาคม 2565

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

20 กันยายน 2565

แจ้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย

20 กันยายน 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

20 กันยายน 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO