28 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM)

28 กุมภาพันธ์ 2566

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

31 มกราคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

08 ธันวาคม 2565

ประกาศวันหยุดประจำปี 2566