คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอำนวย กาจีนะ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

กรรมการบริษัท