คณะกรรมการบริษัท

นายอำนวย กาจีนะ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

 • พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา
 • M.Sc (HSM), London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK
 • อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา
 • อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว) แพทยสภา
 • อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร) แพทยสภา

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

 • คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร แพทยสภา
 • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร สถาบันเวชศาสตร์ป้อกันศึกษา กรมควบคุมโรค
 • ประธานคณะกรรมการกำกับทิศแผนงานพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงสาธารณสุข
 • คณะอนุกรรมการการพิจารณาประโยชน์ทดแทน สำนักประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัตซีนเพื่อความมั่นคง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ