คณะกรรมการบริษัท

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรพิเศษและอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – 2563
  รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • 2560 – 2562
  กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
 • 2557 – 2561
  ผู้อำนวยการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ