คณะกรรมการบริษัท

นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรพิเศษและอบรม

  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 242/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2556 – ปัจจุบันกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวาออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
  • 2556 – 2565ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวาออร์แกนิค จำกัด (มหาชน))
  • 2562 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2552 – 2559กรรมการ บริษัท โนวา โบทานิค จำกัด