คณะกรรมการบริษัท

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรพิเศษและอบรม

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 242/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – 2565
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2552 – 2559
  กรรมการ บริษัท โนวา โบทานิค จำกัด