คณะกรรมการบริษัท

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา International Law มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรพิเศษและอบรม

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management for Corporate Leader (RCL 11/2561), IOD
 • Role of the Chairman Program (RCP 42/2561), IOD
 • Board Matters and Trends (BMT 8/2562), IOD

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน
  กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2563
  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2562
  กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย