คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรพิเศษและอบรม

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014 และ 190/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)