พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี และ คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามของทั้งสองฝ่าย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร กล่าวรายงาน และร่วมลงนามพยานเป็นสักขีพยาน ร่วมกับ คุณนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมดอยตุง สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, อาจารย์ ดร.พทป.นันทกานต์ วุฒิศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ, อาจารย์ ดร.สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, อาจารย์ ดร.ธรากร มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วุฒิชัย ใจดี นักวิจัยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพตามมาตรฐาน และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค แลกเปลี่ยนความรู้ ในศาสตร์ทางวิศวกรรมในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้สามารถใช้ในระบบการผลิตอาหารและสมุนไพรระดับอุตสาหกรรมได้ รวมทั้งร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

ที่มา : https://www.facebook.com/100067510154156/posts/633403538919979/?mibextid=cr9u03