คณะกรรมการตรวจสอบ

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอำนวย กาจีนะ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ