วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
  • สินค้าหลากหลาย คุณภาพสูง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ
  • สร้างความผูกพันในตราสินค้า (Brand Loyalty) โดยการสร้างประสบการณ์ที่ดีและมอบบริการที่ประทับใจ
  • ยกระดับองค์กร เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตพนักงานสู่ความเป็นเลิศ
  • ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
  • ตระหนักถึงความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
Values

S E R V I C E