นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

จึงกําหนดนโยบายฉบับนี้เพื่อให้บริษัทมีกรอบการกํากับดูแลและ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับบริษัท ที่ดีโดยอ้างอิงหลักการจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ จัดให้มี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับบริบทการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกําหนดนโยบายการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท

นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ