หน้าหลัก สมัครงาน วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน

โนวา ออร์แกนิค มุ่งแสวงหาความเป็นเลิศในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยโอกาสการทำงานที่ท้าทายและหลากหลาย พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การฝึกฝนทั้งจากภายในและการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการทำงาน สนับสนุนความเป็นมืออาชีพพร้อมเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง มีระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน