คณะกรรมการบริหาร

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน