ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)

มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เอง โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

เครื่องหมายการค้า
“โดนัทท์”

เครื่องหมายการค้า
“ลีฟเนส”

เครื่องหมายการค้า
“อื่นๆ”

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ “DONUTT” เช่น โดนัทท์คอลลาเจน และโดนัทท์โทเทิล ไฟบีลี่ เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าลีฟเนส “LIVNEST” ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบถั่งเช่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือพลัส ชิตาเกะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัทซึทาเกะ และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม คิว-ติน แฮร์ โทนิค เซรั่ม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER: OEM)

โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรของผลิตภัณฑ์.และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง