หน้าหลัก นักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำไตรมาส

รายงานประจำไตรมาส

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด
ปี 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
(สอบทานแล้ว)

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566

ดาวน์โหลด

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

งบการเงิน

งบการเงินรายปี 2562

งบการเงิน

งบการเงินรายปี 2561