คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร