แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น

สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต การกระทำที่ผิดกฏหมาย ผิดกฏข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัทฯ และผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

  ชื่อ-นามสกุล *

  อีเมล *

  เบอร์ติดต่อ

  ข้อมูลการร้องเรียน

  หัวข้อการร้องเรียน *

  รายละเอียด *

  แนบไฟล์เอกสาร (เป็นไฟล์ .doc, .docx, .pdf และ .jpg, .jpeg เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB)

  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  นโยบายบริหารความเสี่ยง

  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  หนังสือบริคณห์สนธิ

  ข้อบังคับบริษัท