หน้าหลัก นวัตกรรม

นวัตกรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดย บริษัทฯ ให้ความสำคัญของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีการค้นหาวัตถุดิบใหม่ที่มีคุณภาพ สำหรับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ทุกกลุ่มลูกค้า

อีกทั้ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งโดยทั่วไปถูกพัฒนาขึ้นโดยบุคคลภายนอก ซึ่งฝ่ายงานวิจัยและพัฒนายังได้รับความร่วมมือจากแผนกต่างๆ อาทิเช่น ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย ในการวางแผนทำงานร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาถึงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ซึ่งโดยปกติมีการแบ่งปันข้อมูลแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างสม่ำเสมอ

และบริษัทยังมีการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และองค์กรชั้นนำในประเทศ เพื่อวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ ที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KASETSART AGRICULTURAL AND AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT IMPROVEMENT INSTITUTE)

เพื่อการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรด ในการนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในด้านการชะลอวัย และบริษัทยังได้รับความสนับสนุนในด้านการวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรจากทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยและช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน