การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-2567-24042567-TH

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ56-1 One Report 2566)

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 4

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) 

เอกสารแนบ 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) 

เอกสารแนบ 6

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เอกสารแนบ 7

ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

เอกสารแนบ 8

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 9

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

เอกสารแนบ 10

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 11

เเบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) 

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับรูปเล่ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ56-1 One Report 2565)

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 4

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)

เอกสารแนบ 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

เอกสารแนบ 6

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เอกสารแนบ 7

ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 8

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 9

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 10

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 11

เเบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับรูปเล่ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

เอกสารแนบ 2

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)

เอกสารแนบ 6

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

เอกสารแนบ 7

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เอกสารแนบ 8

ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 9

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 10

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 11

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 12

เเบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM)น