หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ

กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจาตุรนต์ จันทร์จุฑามาศ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

นางสาวยุพา ลิ้มวรรณดี

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด