รายได้รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

กำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)

กำไรขั้นต้น
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ
Period as of 2561 2562 2563 ไตรมาส 1/2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท 325.1 477.7 2,230.2 370.0
รายได้จากการรับจ้างผลิต (OEM) 2.3 0.4 1.1 0.3
รายได้อื่น 4.2 0.8 8.7 9.3
รวมรายได้ 331.58 478.89 2,239.99 379.50
ต้นทุนขาย 168.61 227.50 571.59 114.65
กำไรขั้นต้น 158.81 250.56 1,659.70 255.57
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 90.42 102.44 599.92 152.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 45.08 48.64 81.95 29.95
กำไรสุทธิ 17.60 75.65 780.81 69.19
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 297.47 406.59 1,151.29 1,044.83
หนี้สิน 199.14 170.10 561.37 385.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น 98.33 406.59 1,151.29 1,044.83
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 1.58 1.32 1.70
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 48.50 52.41 74.38 69.03
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 5.31 15.80 34.86 18.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 5.49 21.49 100.24 25.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 19.68 45.19 188.97 44.31
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.03 0.72 0.95 0.59