27 กรกฎาคม 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565

20 กรกฎาคม 2565

ชี้แจง Trading Alert List

19 กรกฎาคม 2565

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

19 กรกฎาคม 2565

Trading Alert List Information

10 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 พฤษภาคม 2565

แจ้งการลาออก และ แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

10 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

10 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 พฤษภาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)