05 พฤษภาคม 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

05 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

27 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

07 เมษายน 2565

แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

25 กุมภาพันธ์ 2565

รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี (แก้ไข)

23 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) (แก้ไข)

23 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

22 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)

22 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท