22 กุมภาพันธ์ 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

22 กุมภาพันธ์ 2565

รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

22 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

22 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มกราคม 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

04 มกราคม 2565

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565

04 มกราคม 2565

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

23 ธันวาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564