23 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

23 ธันวาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

23 ธันวาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

23 ธันวาคม 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

23 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

23 ธันวาคม 2564

สรุปข้อมูลสารสนเทศ

23 ธันวาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ NV เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2564