คณะกรรมการบริษัท

นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรพิเศษและอบรม

  • DAP 120/2015 by IOD
  • DCP 233/2017 by IOD
  • RCL 9/2017 by IOD

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 – ปัจจุบัน
    กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  • 2557 – ปัจจุบัน
    กรรมการ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)