ผู้บริหาร

นางสาวยุพา ลิ้มวรรณดี

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขา BBA (Public Relations) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562 – ปัจจุบัน
    ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด / ผู้จัดการแผนกขายออนไลน์ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)