รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
นายสุทธิชัย สังขมณี
นายสุทธิชัย สังขมณี
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
คุณนวพล จันทร์จุฑามาศ
คุณนวพล จันทร์จุฑามาศ
กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณยุพิน  จันทร์จุฑามาศ
คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ
กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ
นายอิศเรศ จรรยาวรรณสิริ
กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน